الگوي تربيتی مبتنی بر سختگيری چگونه هست:

اين الگوي تربيتي که بيشتر در ميان نسل گذشته جريان داشت ، کودکاني تربيت مي‌کرد که چون محبت نمي ديدند از نظر عاطفي و رواني ، دچار اضطراب ، تنش ، افسردگي و گاهي خودکشي مي‌شدند . اما به جهت سختگيري ، پرتلاش و مسئوليت پذير بودند . والدين به اين جهت به فرزندان خود محبت نمي‌کردند که آنها به اصطلاح لوس نشوند و معتقد بودند که تعريف و تمجيد موجب لوس شدن آنها مي‌شود .