نظريه تنش زدایی ،رفع خستگی و تجديد نيرو

بر اساس اين نظريه که بازي ، نيروي مصرف شده را بار ديگر بر مي‌گرداند ، يعني اين که تن آدمي ،‌پس از مدتي کار و فعاليت خسته کننده‌، به نوعي فعاليت که بتوان به وسيله آن تنش را زدود ، يعني به بازي نياز دارد ،‌بنابراين نيازي به بازي ،‌هنگامي هويدا مي‌شود که نيروي جسم به پايين‌ترين ميزان خود رسيده باشد ، نه هنگامي که انرژي اضافي دارد . اين نظريه که توسط شالر و موريس لازاروس51 ارائه شده است نيز بازي‌هايي را که پس از استراحت کامل کودک انجام مي‌شوند تبيين نمي‌کند .