يکي از ويژگي‌‌هاي اصيل آدمي که او را از حيوان جدا مي‌کند،‌ حس کمال‌طلبي است.

اشباع حس کمال‌گرايی انسان هر چيزي را که طلب مي‌کند به‌صورت کامل آن مي‌جويد، يعني فطرتش گرايش به کمال مطلق دارد نه نقص و محدوديت از آن طرف هم امور دنيوي به‌گونه‌اي هستند که نمي‌توانند حس کمال‌گرايي او را اشباع کنند زيرا همگي ناقص و فاني هستند. پس کمال مطلق که انسان جوياي آن است. ذات اقدس الهي است.
بدون ايمان مذهبي، انسان سردرگم است و نمي‌تواند پاسخ قانع‌کننده‌اي به غريزه‌ي کمال‌طلبي خويش دهد.