گرايش به ارزش‌های اخلاقی در انسان

از اموري که تمام انسان‌ها براي آن ارزش قائلند و مورد ستايش قرار مي‌دهند، ارزش‌هاي اخلاقي مانند: عزت نفس، شرافت،‌ راستي، ايثار، انصاف، احساس همدردي، خدمت به هم‌نوع وغيره است. شايد عده‌اي بخواهند با وجود داشتن افکار مادي، از ره تلقين و عادت خود را در مسير کارهاي اخلاقي قرار دهند اما اين کار چون که ريشه‌ي طبيعي ندارد و موقتي و زودگذر است.1 زيرا لازمه‌ي جهان‌بيني مادي، سودجويي، منفعت طلبي، وقت را غنيمت شمردن است، نه ايثار و از خودگذشتگي اما کسي که ايمان مذهبي دارد و معتقد به خداوند حي و حاضر است و باور دارد که انسان از شرافت ذاتي برخوردار است. و معتقد است که انجام دادن تمام کارهاي اخلاقي که گاه با محروميت مادي همراه است نزد خداوند پاداش دارد؛ قطعاً به سوي کارهاي اخلاقي رو مي‌آورد و همين ايمان اوست که پشتوانه محکم اوست.