آثار ایمان مذهبی چیست؟

از جمله آثار ايمان مذهبي، معنا دادن به حيات است. ايمان مذهبي به زندگي انسان نور هدف مي‌دهد و او را از ظلمت پوچي مي‌رهاند. انسان‌هايي که فاقد ايمان مذهبي هستند، زندگي را يک خيال و بازيچه مي‌دانند يعني مانند کتابي که نه اول دارد و نه آخر. اما شخصي که داراي ايمان مذهبي است زندگي را هدفدار مي‌داند او زندگي موقت دنيا را مقدمه‌ي حيات جاويد و هميشگي مي‌شمارد.1