نقش ايمان مذهبی در زندگی و آرامش روانی به چه صورت است ؟

از خواسته هاي فطري هر انساني، دست يابي به آرامش خاطر است. بدون ترديد، مهمترين عامل آرامش رواني براي آدمي، دين و مذهب و ايمان به خداست زيرا ناآرامي يا براي از دست دادن امور دنيوي است که ايمان مذهبي به ما مي فهماند که همه چيز دست خداست و آنچه خداوند پيش مي آورد به مصلحت انسان است پس منشأ ناآرامي، اموري است که از فقدان ايمان مذهبي حاصل مي شود لذا با وجود ايمان مذهبي، انسان به آرامش واقعي در حد کمال آن مي رسد همانگونه که خداوند مي فرمايد: «الا بذکر الله تطمئن القلوب» «آگاه باشيد، تنها با ياد خدا، دلها آرام مي گيرد». از اين رو نسل جوان است روز به روز بر تقويت ايمان مذهبي و بينش مکتبي خويش بيفزايد تا بتواند با سرمايه ايمان، هم مراحل کمال معنوي را طي کند و هم به جامعه خويش خدمت نمايد.