بعضي مواقع از عده اي افراد مذهبي، که فاقد بصيرت در مسائل ديني هستند، کارهايي ديده مي شود که ريشه ي مذهبي ندارد، اما آن ها آن را مذهب مي دانند و کسي که منکر آن شود را ضد مذهب مي دانند.

وجود خرافاتی که ریشه مذهبی ندارند براي مثال: اگر کسي حين انجام دادن کاري عطسه کرد از انجام آن کار اجتناب مي کند. براي شفاي مريض خود به رمال متوسل مي شود و براي مصون ماندن از چشم زخم، اسفند دود مي کند و شبيه اين کارها که نه ريشه ي عقلي دارد و نه ريشه‌ي آسماني نه آيه اي دستور چنين کاري داده و نه روايتي آن را تأييد کرده.