غرق شدن در شهوات نفسانی عوامل دوری کردن جوانان از مذهب

فرورفتن در لجن‌زار زشتي‌ها و شهوات نفساني، از عوامل دوري از ايمان مذهبي و ارزش‌هاي ديني است. مذهب، انسان را دعوت به نور و زيبايي مي‌کند به يقين کساني مي‌توانند مذهب را بپذيرند که در مسير نور و زيبايي باشند و روحشان آمادگي و شايستگي لازم را داشته باشد. ايمان، ارزش‌هاي معنوي، خداپرستي و توحيد، بذري است که در هر زميني نمي‌رويد، بلکه زميني شايسته، لازم است تا بذر توحيد و ايمان را در آن کاشت و از درخت پربرکت آن بهره‌ها برد بدون شک غرق شدن در هواهاي نفساني و شهوات شيطاني، دل را تاريک و به تدريج نسبت به ارزش‌هاي معنوي بي‌رغبت مي‌کند. ارزش‌هاي مذهبي و هواهاي نفساني، مانند مشرق و مغرب است که نزديک شدن به هرکدام، دوري از ديگري را همراه دارد. بنابراين گاهي عامل دوري از مذهب، کثرت گناه، معاصي و زشتي‌هاست. زيرا کساني که در زشتي‌ها غرق مي‌شوند حق در نظرشان باطل در نظرشان حق جلوه مي‌کند. پس به جوانان توصيه مي‌شود که به شدت از زشتي‌ها و گناهان بپرهيزند تا سرزمين روحشان استعداد رشد بذر توحيد و ايمان را از دست ندهد.1