رشته مرمت آثار تاريخي اسمش آنقدر ماهيتش را توضيح مي‌دهد كه بهتر است به فروعات آن بپردازيم . فروعات لازم براي شما عبارتست از اينكه بايد اطلاعات هنري شما در حد قابل قبول باشد، اهل صبر و حوصله باشيد، آشنائي به تاريخ، باستان شناسي، موزه داري و داشتن علاقه خاص به اين آثار خاموش مي‌تواند يكي از انگيزه‌هاي انتخاب اين رشته مي‌باشد.
خلاقيت تصويري /4 درك هنري /2 رياضي فيزيك 3 ترسيم فني 2 ، ضرايب دروس اين رشته هستند.