رشته زبان ارمنی یکی از رشته های خاص موجود در دانشگاه های ایران می باشد که رشته دوست داشتنی می باشد

شايد آموختن زبان ارمني در برابر زبان هاي ديگر هم از جهت بازار كار ، هم از جهت ارتباط با دنياي خارج ، محدوديت هاي بيشتري داشته باشد .
تعداد كساني كه در جهان به اين زبان صحبت مي كنند ، حتي با وجود كشوري به نام ارمنستان كه در همسايگي ما واقع شده است بسيار اندك است . ما فكر مي كنيم ، جهت گيري شما براي انتخاب اين رشته ، بايد يك جهت گيري خاص باشد ، مانند ترجمه كتاب ، كار در وزارت خارجه يا تجارت. البته زندگي در ارمنستان نيز مي تواند دليل خوبي باشد. كشور به وجود افراد علاقمند به اين رشته نيازمند است .