باتوجه به نيازهاي آموزشي درماني تحقيقاتي د رسطح جامعه كنوني ايران كه با معلولين بجا مانده از مبارزات مردم شهيد پرور ايران با رژيم طاغوت و جنگ تحميلي امريكا مواجه است و اين نياز به علت ، توانايي تربيت دانشجوي مورد نياز را ندارد.
لازم به ذكر است كه تعداد فازغ التحصيلان توانبخشي در سطح كارشناسي ارشد كم بوده و جوابگوي نيازهاي آموزشي ، پژوهشي اين رشته نمي باشد.
از لحاظ درماني نيز در اين مقطع ارائه تكنيكهاي پيشرفته جديد و كامل تر امكان پذير است ، لذا براي ارائه هر چه بهتر خدمات ذكر شده شاخه توانبخشي گروه پزشكي شورايعالي برنامه ريزي برنامه جديد را ارائه مي نمايد.
1-تعريف و هدف رشته ارشد فيزيوتراپی
تعريف :
كارشناسي ارشد فيزيوتراپي يكي از رشته هاي توان بخشي است كه وظيفه آن شناخت حركات طبيعي و غيرطبيعي بدن و يافتن راه حل هاي درماني و اصلاحي حركات غيرطبيعي و كمك به معلول در جهت بهبود حركات از طريق هدايت او براي جبران ناتواني ها با كمك گرفتن از توانايي هايي باقي مانده و بازيافته با استفاده از عوامل فيزيكي و مكانيكي مي باشد.
3- طول دوره و شكل نظام:
دوره كارشناسي ارشد فيزيوتراپي 2 سال و نظام آموزش آن مطابق آئين نامه هاي آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب – شورايعالي برنامه ريزي است.
5-ضرورت و اهميت
بيماريها ، حوادث طبيعي (زلزله –سيل – طوفان …) گسترش زندگي ماشيني تصادفات جنگ و … باعث ايجاد معلوليتها و افزايش آن مي گردد.
بطور متوسط درصدي حدود 10ر