ويروس شناسي ، چقدر ويروس مهم شده است . نه تنها درسي براي آن اختصاص نيافته بلكه يك رشته را انحصارا به خدمت گرفته است . اما اين طور نيست ، اين ويروس ها نيستند كه مهم شده اند بلكه جان انسان ها و نجات آن اهميت يافته و در همين راستا و به منظور تامين نيروي انساني متعهد و متخصص در رشته ويروس شناسي و دستيابي به راههاي تحقيق و تتبع در علوم وابسته به آن براي نيل به خودكفايي و در نتيجه حفظ و ارتقا سطح علم در نظام جمهوري اسلامي دوره كارشناس ارشد (ناپيوسته ) رشته ويروس شناسي با مشخصات زير ارائه مي گردد.
1-تعريف و هدف رشته ارشد ناپيوسته ويروس شناسی
كارشناسي ارشد ويروس شناسي (ناپيوسته به دوره اي اطلاق مي شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در برمي گيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي باشد.
هدف از ايجاد آن تربيت افرادي لايق ، متعهد ، كاردان مي باشد كه بتوانند برمباني علم ويروس شناسي و متون علمي موجود احاطه يافته در اثر آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق درعلوم و بدست آوردن كارايي و لياقت و مهارت علمي و عملي لازم به خوبي بتوانند به ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در اين رشته پرداخته و از مقالات علمي و تحقيقات علوم ويروس شناسي و علوم وابسته در جهت پيشبرد مرزهاي دانش و كمك به ايجاد روح علمي در جامعه استفاده نمايند.
2-طول دوره و شكل نظام
براساس آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته ) مصوب شورايعالي برنامه ريزي طول دوره 2 سال مي باشد.
براي هرواحد درسي نظري در هر نيمسال 17 ساعت آموزش در نظر گرفته شده است و دانشجو بايد به ازاي هر ساعت درس نظري حداقل سه ساعت وقت صرف مطالعه ، بحث و تجزيه و تحليل در درس بنمايد.
تعداد كل واحدهاي اي دوره برابر آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 32 واحد است بعلاوه دانشجويان با نظر استاد راهنما ملزم به انتخاب 12 واحد دروس كمبود يا جبران هستند.
5-ضرورت و اهميت
باتوجه به گسترش رو زافزون دامنه علم ويروس شناسي و تحقيقات دامنه داري كه طي صد سال اخير انجام گرديده و نياز به شناخت عوامل مختلف بيماريزا و ارتباط آنها با انسان و نيز جهت كوشش د رپژوهشهاي علمي براي نيل به خودكفايي و آماده ساختن افراد جهت ادامه تحصيل تا مرحله دكتري علمي داير نمودن اين دوره اهميت آن مشخص مي گردد و تاسيس اين دوره در دانشگاه هاي جمهوري اسلامي كاملا ضروري است.