در جهان امروز يکي از مشکلات اساسي بشر تامين نيازهاي غذايي است. به گونه اي که امنيت غذايي به عنوان يکي از اهداف مهم، سرلوحه برنامه هاي دولتها قرار گرفته است. بدون شک به منظور نيل از منابع کافي، بايد توليد کشاورزي به گونه اي باشد که تمامي نيازهاي غذايي جامعه را برآورده کند. از سوي ديگر توليد کشاورزي خود نيازمند دو گروه عوامل توليدي مي باشد، گروه اول عوامل فيزيکي توليد از قبيل: زمين، بذر، آب، نيروي کار و غيره که وجود آنها از نظر کمي و کيفي شرط لازم توليد است و گروه دوم عوامل غيرفيزيکي توليد که ريشه در مديريت و اقتصاد کشاورزي دارند. با توجه به اهميت و ضرورت مديريت و اقتصاد کشاورزي، اين عامل به عنوان شرط کافي توليد تلقي مي گردد. بنابراين به منظور توليد کشاورزي مطلوب و بهينه، وجود عوامل فيزيکي و غيرفيزيکي توليد در کنار يکديگر لازم و ملزوم هم مي باشند.
1- مهندسي اقتصاد کشاورزي
1-1) تعريف و هدف رشته اقتصاد كشاورزی
اقتصاد کشاورزي به مجموعه اي از علوم و روشها اطلاق مي شود که عوامل اقتصادي موثر در امور کشاورزي، روابط اقتصادي موجود بين عوامل توليد کشاورزي و کاربرد اصول اقتصادي را در توليد و توسعه کشاورزي مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. به بيان ديگر اقتصاد کشاورزي عبارت از کاربرد اصول و نظريه هاي اقتصاد عمومي در فرايند توليد، مبادله و توزيع و مصرف موادغذايي و مواد خام اوليه مورد نياز ساير بخشهاست. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت که اقتصاد کشاورزي، روشهاي چگونگي استفاده مطلوب بهينه از منابع طبيعي در بخش کشاورزي را از طريق شيوه ها و ابزار کارآمد خود مئرد مطالعه قرار مي دهد. هدف از ايجاد اين رشته، تربيت نيروهاي متخصص و کارآمدي است که بتواند با تکيه بر دانش و اندوخته هاي علمي و تجارب عملي خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزي به تهيه و تدوين طرحهاي توسعه کشاورزي و ارزيابي اقتصادي آنها در سطوح مختلف منطقه اي و يا ملي بپردازند و همچنين از طريق به کارگيري روشهاي تجزيه و تحليل کمي و ارائه مدلهاي رياضي در حل مسائل و مشکلات توليد، توزيع و يا معرف مواد غذايي و مواد خام، راهکارهاي مناسبي را ارائه نمايند. متخصصان اقتصاد کشاورزي در فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي مرتبط با مسائل اقتصادي بخش کشاورزي نيز مي توانند همکاري نمايند.
1-2) اهميت و جايگاه در جامعه
با عنايت به اهميت توليد کشاورزي در امنيت غذايي جامعه و نيز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادي توليد، اقتصاد کشاورزي به عنوان يکي از شاخه هاي علوم کشاورزي، از حدود يک قرن پيش در کنار ساير رشته هاي کشاورزي بتدريج مطرح شد و با سير تکاملي اش امروزه بشکل يک دانش منسجم و مدون در مراکز آموزش عالي و تحقيقاتي در اختيار مشتاقان علم و جامعه کشاورزي قرار گرفته است. در عرصه فعاليتهاي زراعي، حضور متخصصاني که علاوه بر دانش کشاورزي، اصول علم اقتصاد را نيز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربيات و دانش خود، در زمينه برنامه ريزي و تهيه طرحهاي توليدي محصولات کشاورزي به طور اقتصادي فعاليت کنند از ضروريات تحول کشاورزي کشور است و اين امر، جايگاه و اهميت رشته مهندسي اقتصاد کشاورزي را بخوبي مشخص مي کند.