تا ديروز بهداشت و مسائل بهداشتي ما را به ياد درمانگاه هاي محلي و تزريقاتچي ها مي انداخت اما امروزه وضع فرق كرده در بزرگترين مراكز صنعتي تا كوچكترين كارگاه هاي قالي بافي چون انسان وجود دارد بايد بهداشت در حد كمال خود رعايت گردد .علم بهداشت حرفه اي يكي از شاخه هاي علوم بهداشتي بوده كه به مسائل و مشكلات شغلي مي پردازد .
در دهه هاي اخير در كشورهاي توسعه يافته بعلت نياز روز افزون به حل مشكلات شغلي رشد شاياني را به همراه داشته است و در كشور هاي در حال توسعه نيز در جهت پايداري توسعه (اقتصادي – اجتماعي –انساني ) جايگاه ويژه اي را دارا مي باشد.
لذا با عنايت به اين مهم و براي نيل به خودكفايي صنعتي كشور و توسعه پايدار بايد اين علم توسعه روز افزون يافته و در جهت بهينه سازي كار ، شرايط كار و محيط كار و ارتقا سطح بهره وري كمك و بهره لازم را فرا گرفت .
بهمين منظور ايجاد دوره كارشناسي ارش و مقاطع بالاتر تحصيلي از ضرورت ويژه اي برخوردار است.
1- هدف دوره رشته بهداشت حرفه ای
2- هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي تربيت افرادي است كه بتوانند در موسسات مختلف آموزشي و پژوهشي و اجرايي و مراكز صنعتي و ساير محيط هاي اشتغال مستقر شده به تدريس و پژوهش و اجرا و يا هدايت برنامه هاي بهداشت حرفه اي (بهداشت و ايمني صنعتي ) بپردازند.
3- 2-طول دوره و شكل نظام
4- طول دوره كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي حداقل 2 سال بوده و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مي باشد.
5- 6-ضرورت و اهميت :
6- باعنايت به توسعه پايدار و داشتن نيروي كار سالم و محيط كار مناسب ضرورت ايجاد رشته بهداشت حرفه اي بيش از پيش نمايان مي گردد.
7- متخصص مزبور قادر خواهند بود در شناساي ، ارزشيابي ، كنترل عوامل زيان آور ناشي از كار و محيط كار كه داراي ماهيت هاي فيزيكي ، شيميايي بيولوژيكي ، ارگونومي ، حادثه اي . اجتماعي مي باشند .
8- تحقيق و اقدامات لازم را بعمل آورند و در جهت حفظ و ارتقا سطح سلامتي (جسماني ، رواني ، اجتماعي )گام هاي موثري بردارند.
9- بالاخص اهميت اين رشته زماني مشخص تر مي گردد كه فكر كنيم به چه ميزان نيروي انساني ، اقتصادي ، اجتماعي صرف مي شود تا نيروي متخصص و ماهر تربيت گردد. لذا حفظ اين نيروهاي مولد جامعه و بهبود شرايط محيط كار از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.