هدف رشته زيست شناسی
شاخه علوم گياهي: دانشجويان با گذرانيدن دروس مشترك و اختصاصي خود كه در آن 10 واحد دروس اختياري و با جنبه كاربردي نيز پيش بيني شده است مي توانند نياز موسسات پژوهشي، آموزشي، توليدي و خدماتي به كارشناسان علوم گياهي را برطرف نمايند. از جمله دروس تخصصي شاخه علوم گياهي عبارتند از: جلبك شناسي، قارچ شناسي، مورفولوژي گياهي، اكولوژي گياهي، فيزيولوژي گياهي، اصول و روش هاي رده بندي گياهان و … اهميت اين شاخه با توجه به نياز مراكز پژوهشي به كارشناسي علوم گياهي آشنا به مسائل گياه شناسي و فيزيولوژي گياهي، نياز علوم گياه پزشكي به كارشناسان علوم گياهي، نياز به كارشناسان علوم گياهي در كشاورزي و صنايع دارويي، غذايي و چوب و كاغذ و … نياز به كارشناسان علوم گياهي در مسائل محيط زيست، رفع نيازمنديهاي علوم طبيعي و باغهاي كشاورزي به كارشناسان علوم گياهي و پاسخگويي به نياز مراكز آموزشي و پژوهشي در زمينه تربيت مدرس و محقق علوم گياهي بخوبي روشن مي شود.
ماهيت:
اين رشته كه يكي از شاخه هاي زيست شناسي است، صرفاً موارد مربوط به گياه را اعم از گياهان اوليه تا امروزي بررسي مي كند و داراي زمينه هاي مختلفي مانند: گياه شناسي، فيزيولوژي گياهي، ريخت زايي و اندام زايي در گياهان، بيوشيمي و جلبك شناسي است.
“علوم گياهي داراي دو بخش عمده “فيزيولوژي” و “سيستماتيك” است كه بخش فيزيولوژي به شناخت زندگي گياهان و اندامهاي مختلف يك گياه مي پردازد و بخش سيستماتيك نيز درباره اسامي و طبقه بندي گياه مي باشد.”
“در حال حاضر دانشجويان كارشناسي علوم گياهي، اطلاعاتي عمومي در مورد گياهان و جانوران در دو بخش فيزيولوژي و مباحث مربوط به آن و بخش سيستماتيك به دست مي آورند يعني دروس آنها جنبه تخصصي ندارد و 118 واحد درسي گرايش علوم گياهي با واحدهاي درسي گرايش علوم جانوري يكسان است و هر دانشجوي علوم گياهي تنها 17 واحد تخصصي مي گذراند كه البته از اين 17 واحد نيز 4 واحد اختياري است و مي تواند اين 4 واحد را از دروس گرايشهاي ديگر انتخاب كند.”