علوم دامي ، رشته علوم دامی كه براي شهرنشينان خيلي جالب توجه نمي باشد براي كلان شهرهايي همانند تهران علوم انساني نيز چنگي به دل نمي زند واي به حال علوم دامي اما به هر حال از شهرنشينان محصول وخمات مهندسان علوم دامي و بسياري از افرادي كه در عرصه توليد محصولات دامي تلاش مي كنند بيشترين استفاده را مي برند . رشته مهندسي علوم دامي، يکي از مهمترين رشته هاي کشاورزي است و به منظور تأمين نيروي انساني متخصص و ماهر مورد نياز بخش علوم دامي کشور، در جهت استفاده بهينه از امکانات موجود و بهره گيري از آخرين اطلاعات علمي در زمينه هاي متنوع پرورش دام و طيور و افزايش توليد کمي و کيفي پروتئين حيواني، در مراکز آموزش عالي کشور ايجاد شده است.
1- مهندسي علوم دامي
1-1) تعريف و هدف
علوم دامي مجموعه علوم و فنوني است که در زمينه تغذيه و بهداشت، ژنتيک و اصلاح، فيزيولوژي و مديريت و پرورش حيوانات اهلي و طيور مورد استفاده قرار مي گيرد.
مراکز آموزش عالي کشور در 4 مقطع جداگانه علوم دامي دانشجو مي پذيرند:
الف) کارداني: شامل رشته هاي تکنولوژي توليدات دامي، تکنولوژي پرورش طيور، تکنولوژي پرورش گاو و گاوميش، تکنولوژي پرورش زنبور عسل و تکنولوژي پرورش دام در مرتع.
ب) کارشناسي: شامل رشته هاي مهندسي علوم دامي، مهندسي توليدات دامي، مهندسي پرورش گاو و گاوميش، مهندسي پرورش طيور.
ج) کارشناسي ارشد: شامل رشته هاي تغذيه دام، ژنتيک و اصلاح دام، دکتراي فيزيولوژي دام.
د) دکتراي تخصصي: شامل دکتراي تغذيه دام، دکتراي اصلاح دام، دکتراي فيزيولوژي دام.
تربيت نيرو در مقطعهاي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي در زمينه هاي مختلف علوم دامي به منظور تأمين نيروي متخصص مورد نياز در واحدهاي دامپروري، سازمانها و نهادهاي تخصصي و برنامه ريزي، مراکز آموزشي در مقطعهاي متوسطه و عالي، محقق و پژوهشگر در بخش کشاورزي و تربيت مجريان، مديران و کارشناسان امور دام در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي از جمله هدفهاي اين رشته تحصيلي است.
1-2) اهميت و جايگاه در جامعه
تأمين پروتئين مورد نياز کشور همواره از عمده مشکلات اقتصادي و در عين حال پرهزينه بوده است. در شرايط فعلي نيازهاي غذايي انسان يا از طريق توليدات گياهي تأمين مي گردد و يا از طريق توليدات دامي. توليدات دامي بهترين منبع تأمين پروتئين مورد نياز جوامع بشري است. اهميت اين امر باعث گرديده است که امروزه در کشورهاي پيشرو جهان شاهد پيشرفتهاي شگرف تکنيکي در تأمين منابع پروتئين باشيم. با توجه به موارد فوق نياز و جايگاه رشته علوم دامي در جامعه مشخص مي گردد.