پيچيدگي و دشواريهاي امروز بشر و شرايط خاص جامعه و فشارهاي رواني اجتماعي ناشي از زندگي پر هياهوي قرن حاضر، ارائه خدمات و اقدامات اجتماعي در جهت استحکام خانواده و جامعه اي سالم، حرفه مددکاري را به صورت يک نياز اجتماعي مطرح کرده است.
بررسي علل ناهنجاريها و کج رفتاريهاي اجتماعي، عواملي که در کارکردهاي اجتماعي افراد، گروهها اثر مي گذارد، رفاه اجتماعي اقشار و گروههاي آسيب ديده و آسيب پذير همچنين اداره امور موسسات و مراکز مددکاري و مشاوره اي ايجاب مي کند تا جامعه نسبت به آموزش و پرورش مددکاراني مجهز به علم و دانش تخصص و تعهد اهتمام ورزد.
تعميق مهارتهاي حرفه اي و آگاهي از مسائل اجتماعي و تحقيق و پژوهش حرفه اي اولويتي است که يک مددکار اجتماعي بايد به آن بپردازد. تأکيد اين دوره بر تربيت افراد متعهد و مسئول است که بتواند منطبق با اصول و فنون علمي و حرفه اي پاسخگوي نيازهاي افراد جامعه به خدمات مددکاري باشند.
تعريف و هدف رشته مددکاری اجتماعی:
مددکاري اجتماعي عبارت از مجموعه اي متشکل از تدابير و مشاوره و فعاليتهاي حرفه اي است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهي توانبخشي، اجتماعي، فرهنگي و تربيتي عرضه مي شود تا با ايجاد تغيير و دگرگوني مناسب در شرايط مادي و معنوي افراد و اقشار جامعه زمينه بهزيستي رشد و تعالي آنها را فراهم آورد.
– تربيت و تامين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز جامعه در زمينه مددکاري اجتماعي.
– تلفيق علم و عمل در روشهاي نوين حرفه اي مددکاري اجتماعي و انطباق آن با اصول، ارزشها و فلسفه مددکاري اجتماعي در بينش مکتب متعالي اسلام و منطبق بر مسائل انساني و اجتماعي و فرهنگي جامعه اسلامي ايران.
– تقويت موسسات و مراکز مددکاري و مشاوره اي