آموزشهاي فني و حرفه اي با توجه به اهميت و ضرورت گسترش آنها و نيز با توجه به ماهيت خود به معلماني متعهد و متخصص و باتسلط و تواناييهاي کافي نياز دارند. گر چه فارغ التحصيلان رشته هاي فني و ساير رشته هاي مرتبط دانشگاهي پس از گذراندن دوره هاي آموزش مورد نياز و قبول مسئوليت تدريس در مدارس آموزش فني و حرفه اي و کسب تجربه هاي لازم مي توانند اين وظيفه مهم را انجام دهند. ولي ويژگيهاي خاص اين آموزشها، خصوصا از نظر تسلط به تخصصهاي آموزشي علمي و عملي و شيوه هاي خاص تدريس، مهارتها و کاربرد آموزشهاي نظري ايجاب مي کند که به ترتيب دبيراني خاص در اين زمينه مبادرت شود.
تعريف و هدف رشته برق قدرت:
اين مجموعه يکي از مجموعه هاي آموزش عالي مي باشد که هدف آن تربيت کارشناس دبير فني با توانايي تدريس دروس نظري و عملي دوره متوسطه قدرت شاخه هاي فني و حرفه اي و کار و دانش است.