امان از دست كامپيوتر كه امروزه ديگر علم كامپيوتر هم اكتفا نمي كند . علوم كامپيوتر مجموعه علومي است كه تمامي مباحث نظري كامپيوتر ار مورد توجه قرار مي دهد. در رشته علوم کامپيوتر مباحث نظري رشته کامپيوتر مورد توجه قرار مي گيرد. در اين رشته تاکيد بر درس هايي مانند نظريه زبان ها و ماشين ها، نظريه محاسبات رياضيات گسسته و نظريه گراف، ساختمان داده ها و طراحي الگوريتم ها، همچنين آمار و احتمالات و محاسبات عددي مي باشد. به طور خلاصه در رشته علوم کامپيوتر استفاده از ابزار کامپيوتر به آن شکل که در مهندس کامپيوتر گرايش نرم افزار استفاده مي شود مورد تاکيد نيست.