دير زماني است كه ديگر نفت يك كالاي اقتصادي نيست ، يك كالاي سياسي به تمام معنا شده است هر خبر سياسي اجتماعي به اين طلاي ارزشمند اثر مي گذارد و اهرم قدرتي است عليه يا به نفع كشور نفت خيز ايران به دليل تحريم هاي دو دهه گذشته توانسته به قابليت هاي مختلفي دست يابد كه افزايش ارزش افزوده نفت كه منجر به توليد مواد پتروشيمي و در نهايت صادرات آن است يكي از آنهاست .
امروزه كمتر استاني است كه از نعمت پالايشگاه محروم باشد . رشد قابل توجه توليد مواد پتروشيمي و صادرات آن به طور طبيعي نيازمند كارشناسان خبره اي كه در رشته هاي مختلف مشغول خدمت شوند . يكي از آن رشته ها عمليات پتروشيمي است. دوره کاردان فني عمليات پتروشيمي يکي از دوره هاي آموزشي در نظام آموزش عالي در مقطع کارداني است و هدف آن تربيت کاردان فني جهت بهره برداري از واحدهاي صنايع پتروشيمي و ساير واحدهاي توليدي صنايع شيميايي مربوطه در زمينه توليد اسيدها، بازها و نمکهاي معدني و آلي، کودهاي شيميايي، منومرها و ساير ترکيبات مشابه پتروشيمي مي باشد.
طول متوسط دوره آموزشي در دوره کارداني رشته عمليات پتروشيمی  2 سال است و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه مصوب شورايعالي برنامه ريزي واحدي است، زمان تدريس هر واحد درسي از نوع نظري 17 ساعت و از نوع آزمايشگاهي 34 ساعت و از نوع آزمايشگاهي و کارگاهي 51 ساعت و هر ماه کارآموزي معادل يک واحد محسوب مي گردد.