يكي از خسارت بارترين مهاجرت ها و در نوع خود بدترين آنها مهاجرت روستاييان به شهرهاست . زماني كه مي خواهيم اين جمله را صنعتي تر بيان كنيم اين جمله جلب توجه مي كند كه مهاجرت روستاييان به شهرها همان خاموش شدن موتور توليد است.
اكر روستاها به سرعت به قابليت هاي خود نرسند وضعيت از اين هم بدتر خواهد شد رشته عمران روستايي ، رشته اي كاربردي ، نياز روز و سراسر اميدواري براي آباداني روستاهاست . مجموعه هاي آموزشي کاردان فني عمران روستايي يکي از دوره هاي آموزشي در نظام آموزش عالي است که هدف آن تربيت افرادي است که با اطلاعات فني و مهارت کافي در زمينه هاي ايجاد ساختار ساختمان و راه کارهاي عمراني و در تاسيس آب آشاميدني روستاها فعاليت نمايند.
طول دوره و شکل نظام رشته كاردان فنی عمران روستايی:
طول دوره کاردان فني عمران روستايي 5/2 سال است. کليه دروس در 5 ترم برنامه ريزي مي شود و طول هر ترم 18 هفته و زمان تدريس هر واحد درسي از نوع نظري 18 ساعت و عملي آزمايشگاهي 36 ساعت و عملي کارگاهي 54 ساعت و کارآموزي (کارورزي) 72 ساعت در طول يک ترم است.