شرط اساسي زندگي توام با آسايش، نشاط، پيشرفت و موفقيت و رشد و کمال برخورداري از سلامت، بهداشت، و امنيت جسماني و رواني و اجتماعي است. ليکن تغيير و تحولات سريع علمي و تکنولوژي، تغيير و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، پيش آمدهاي غير منتظره از قبيل جنگ، زلزله، بيماري و تصادف، پيچيدگي ارتباطات اجتماعي و تهاجم فرهنگي در عصر کنوني مشکلات گوناگوني در زمينه‌هاي معيشتي، تحصيلي، شغلي، خانوادگي، تصميم‌گيري، ارتباطي، عاطفي، رواني رفتاري و اخلاقي براي بسياري از افراد در همه جوامع از جمله مردم کشور ما به وجد آورده است و سلامت بهداشت و امنيت جسماني رواني و اجتمعاي آنان را دچار آسيب کرده است. براي جلوگيري و حل و رفع اين مشکلات و سازگاري و برخورد موثر و منطقي با موقعيت‌هاي گوناگون زندگي و تامين بهداشت و سلامتي جسماني، رواني و اجتماعي افراد جامعه متخصصين حرفه‌هاي ياورانه به ويژه متخصصان راهنمايي و مشاوره مي‌توانند کمک‌هاي شايان توجهي ارائه کنند.
بنابراين در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر کشور بايد به فراهم ساختن شرايط وسايل و امکانات مربوط به ارائه خدمات متخصصين حرفه‌هاي ياورانه از جمله راهنمايي و مشاوره توجه کافي مبذول گردد. از آنجاييکه موفقيت و کارآيي موسسات و مراکز ارائه کننده خدمات ياورانه به مراجعان درگرو داشتن متخصصين لايق و کارآمد در حرفه‌هاي ياورانه است، تربيت نيروي انساني واجد شرايط و کارآمد در اين حرفه‌ها و از جمله راهنمايي و مشاوره از اهميت فراواني برخوردار است. برنامه دوره کارشناسي راهنمايي و مشاوره به همين دليل و براي تربيت و تامين نيروي انساني لايق و کارآمد براي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره در مراکز و موقعيت‌هاي گوناگون با استفاده از همکاريهاي صاحبنظران با تجربه به اين رشته در کشور تهيه و تدوين شده است. رشته راهنمايي و مشاوره يکي از دوره‌هاي کارشناسي در نظام آموزش عالي است و هدف از تاسيس آن تربيت متخصصان و کارشناساني است مومن، معتقد به اسلام و انقلاب اسلامي و ولايت فقيه، که بتوانند تصدي امر راهنمايي و مشاوره يا فعاليت‌هاي پرورشي را در هسته‌هاي مشاوره، مدارس، مراکز تربيت معلم دانشسراها و ساير موسسات اموزشي و تربيتي، بنيادها بر عهده بگيرند. همه افراد در جريان زندگي خودشان با مسائل و مشکلات متنوعي روبرو ميشوند، کودکان نوجوانان و جوانان که اين دوره از زندگي آنان با دوران تحصيل در مدارس ابتدايي، راهمايي و متوسطه و دانشگاه مصادف است به علت تجارب کمتر و بحرانهاي خاص اين دوره‌ها در جريان برخورد و برطرف ساختن مشکلات و مسائل شخصي و اجتماعي با دشواريهاي بيشتري روبرو ميشوند و اين امر علاوه بر تاثير گذاردن بر جريان زندگي عادي و معمولي آنان برجريان تحصيلي آنان نيز اثر مي گذارد و چنانچه خدمات راهنمايي و مشاوره در دسترس آنها باشد با استفاده از اين خدمات طرز حل و رفع و بطرف کردن بسياري از مسائل و مشکلات و موانع را يادگرفته و از زندگي احساس رضايت و خرسندي نموده و سازش بهتر و بيشتري با خود و زندگي خواهند داشت و در نتيجه رشد شخصيتي سالم براي آنان تسهيل خواهد شد و سلامت شخصيت آنان کمتر در معرض ناهنجاري و بيماري قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اين نوجوانان و جوانان در اين دوره از زندگي با انتخاب رشته تحصيلي و شغل که از مهمترين انتخابهاي سرنوشت ساز و تعيين کننده در زندگي فردي و اجتماعي فرد هستندمواجهند و در دنياي کنوني به علت تعدد و تنوع رشته‌هاي تحصيلي و کثرت و تعدد مشاغل و تخصصي بودن آنها اين انتخابها براي همه افراد به ويژه نوجوانان و جوانان آسان نمي‌باشد. و چنانچه خدمات مشاوره‌اي و پرورشي در دسترس افراد خصوصاً نوجوانان و جوانان قرار داشته باشد به وسيله راهنمايان و مشاوران آموزش ديده و مجرب قادر خواهند بود با شناخت خودشان و پي بردن به استعدادها، علايق، هدفها نيازهايشان و همچنين شناخت رشته‌هاي تحصيلي و مشاغل مختلف و نيازهاي جامعه در انتخاب رشته تحصيلي و شغل مناسب ياري شوند که در نتيجه از بسياري از ضايعات که ناشي از انتخاب نادرست رشته تحصيلي و يا شغل ميباشد و سازمانها دولتي يا خصوصي عهده‌دار شوند.
متوسط طول دوره کارشناسي راهنمايي و مشاوره 4 سال و حداکثر آن 6 سال خواهد بود و دانشجويان در طي آن آموزشهاي نظري و عملي لازم براي کسب تواناييهاي ضروري در انجام وظائف راهنمايي و مشاوره يا فعاليت‌هاي پرورشي را بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامه‌ريزي فراخواهند گرفت.