اهميت و نقش آموزش بويژه در ارتقاء سطح کارآيي افراد و تأمين نيازهاي تخصصي جامعه بر همگان مبرهن است. حفظ امنيت در نظام اسلامي متکي به وجود پرسنلي بوده که در جهت انجام مأموريت هاي متنوع و گسترده اي که در اين راستا وجود دارد تربيت يافته از آخرين تکنيک ها و تاکتيک هاي انتظامي که منطبق با آخرين دستاوردهاي علمي نيز باشد، بهره مند گرديده باشند.
لذا برنامه کارشناسي علوم انتظامي با گرايش هاي انتظامي، اطلاعات، مهندسي، اداري و مالي، خدمات پشتيباني و ارتباطات انتظامي به منظور تامين کادر متخصص و کاردان در بخشهاي مختلف نيروي انتظامي تهيه گرديده است.
تعريف و هدف رشته علوم انتظامی:
دوره کارشناسي علوم انتظامي يکي از مجموعه برنامه هاي آموزش عالي بوده که به منظور ارتقاء سطح کيفي داوطلبان خدمت در نيروي انتظامي که با مدرک ديپلم استخدام مي گردند. طراحي گرديده است.
هدف تربيت کارشناسان متعهد با مهارتهاي علمي و نظري در زمينه هاي مختلف ماموريتهاي نيروي انتظامي است.