دسته بندی: دوره آموزشی CSS

آموزش mixin و include

میکسین های ساس این @mixinدستورالعمل به شما امکان می دهد کدهای CSS ایجاد کنید که در سراسر وب سایت مورد استفاده مجدد قرار می گیرد....

آموزش import و Partials

Sass کد CSS را خشک نگه می دارد (خود را تکرار نکنید). یکی از روش های نوشتن کد DRY نگهداری کد مربوطه در پرونده های جداگانه است. می...

آموزش مورد شبکه CSS

عناصر کودک (موارد) یک ظرف شبکه شامل موارد شبکه است . به طور پیش فرض ، یک کانتینر در هر ردیف برای هر ستون یک مورد شبکه دارد ، اما می...

آموزش کانتینر شبکه CSS

ظرف توری برای اینکه یک عنصر HTML به عنوان یک ظرف شبکه رفتار کند ، باید displayویژگی را روی gridیا...

ماژول طرح بندی شبکه CSS

طرح شبکه ماژول طرح بندی شبکه GSS یک سیستم طرح بندی مبتنی بر شبکه ، با ردیف ها و ستون ها ارائه می...

آموزش import و Partials

آموزش import و Partials

Sass کد CSS را خشک نگه می دارد (خود را تکرار نکنید). یکی از روش های نوشتن کد...