دسته بندی: دوره آموزشی NumPy

آموزش مجموعه عملیات NumPy

مجموعه چیست مجموعه ای در ریاضیات مجموعه ای از عناصر منحصر به فرد است. مجموعه ها برای عملیات شامل عملیات متقاطع ، اتحاد و تفاوت...

آموزش توابع Hyperbolic NumPy

توابع هذلولی نامپای فراهم می کند ufuncs sinh()، cosh()و tanh()که مقادیر را به رادیان و تولید مربوطه sinh، دوستانه و tanh ارزش .. مثال...

آموزش توابع مثلثاتی NumPy

توابع مثلثاتی NumPy ufunc ها را ارائه می دهد sin()، cos()و tan()مقادیری را در رادیان گرفته و مقادیر مربوط به sin ، cos و tan را تولید...

آموزش NumPy LCM کمترین ضرب مشترک

پیدا کردن LCM (کمترین ضرب مشترک) کمترین ضرب مشترک کمترین عددی است که مضرب مشترک هر دو عدد است....

آموزش تفاوت NumPy

آموزش تفاوت NumPy

تفاوت تفاوت گسسته به معنای تفریق دو عنصر پی در پی است. به عنوان مثال برای [1 ،...

آموزش محصولات NumPy

آموزش محصولات NumPy

محصولات برای یافتن محصول عناصر موجود در یک آرایه ، از prod()تابع استفاده...