دسته بندی: دوره آموزشی Sass

آموزش توابع رنگ Sass

توابع رنگ Sass ما توابع رنگ را در Sass به سه قسمت تقسیم کرده ایم: تنظیم توابع رنگ ، دریافت توابع رنگ و دستکاری توابع رنگ: توابع رنگ...

آموزش توابع بررسی ساس

توابع بررسی ساس از توابع درون نگری به ندرت هنگام ساخت صفحه سبک استفاده می شود. با این حال ، اگر چیزی به درستی کار نکند ، ارزشمند...

آموزش توابع انتخابگر Sass

توابع انتخابگر Sass از توابع انتخابگر برای بررسی و دستکاری انتخابگرها استفاده می شود.  جدول زیر تمام توابع انتخابگر را در Sass لیست...

آموزش توابع نقشه Sass

توابع نقشه Sass در Sass ، نوع داده نقشه نشان دهنده یک یا چند جفت کلید / مقدار است. نکته: همچنین می...

آموزش توابع لیست Sass

توابع لیست Sass توابع لیست برای دستیابی به مقادیر موجود در لیست ، ترکیب لیست ها و افزودن موارد به...